91-434-00-74

887-887-362

biuro@budowlany.online

91-434-00-74

biuro@budowlany.online

Regulamin sklepu internetowego www.budowlany.online

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Katarzynę Lewandowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tomi Katarzyna Lewandowska ul. Modra 34 Bezrzecze 71-220 Szczecin za pośrednictwem sklepu internetowego www.budowlany.online.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.budowlany.online prowadzony jest przez spółkę Tomi Katarzyna Lewandowska ul. Modra 34 Bezrzecze 71-220 Szczecin.
 2. Definicje:
  • dni robocze  - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  • dostawa  - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu,
  • dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dostawy Towarów:
   • firmę kurierską,
   • Pocztę Polską.
  • hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym,
  • klient  - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży,
  • konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę panel, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta,
  • login  - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia Konta Klienta,
  • przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • regulamin – oznacza niniejszy regulamin,
  • rejestracja  - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,
  • sprzedawca – oznacza Katarzynę Lewandowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tomi Katarzyna Lewandowska z siedzibą w Szczecinie (71-220) ul. Modra 34, NIP: 8521903507, REGON: 320788919, nr tel. 91 434 00 74 wpisaną do CEIDG prowadzonego przez Ministra Rozwoju,
  • towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem sprzedaży,
  • umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie między Klientem a Sprzedawcą,
  • Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek Vat). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” [patrz POLITYKA PRYWATNOŚCI]
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.
 6. Wszelkie informacje dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.
 7. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

Rejestracja i składanie zamówień

 1. Klient wypełnia formularz rejestracyjny zawierający niezbędne do składania zamówień dane tj.: imię i nazwisko/dane firmy, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu kontaktowego i nr NIP jeżeli jest wymagany. Założenie Konta i zapisanie wprowadzonych danych następuje poprzez określenie hasła umożliwiającego indywidualny dostęp i naciśnięcie pola „załóż konto”.
 2. Konto prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieograniczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedającego.
 3. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia zawierającego wybrany przez klienta Towar i jego zatwierdzeniu.
 4. Klient zobowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. W przypadku zastrzeżeń, co do funkcjonowania udostępnionego formularza do rejestracji konta oraz samego Konta – Klient może zwrócić się do sprzedawcy, który nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od ich złożenia, udzieli odpowiedzi na zgłoszenie.

Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. Moment zawarcia Umowy Sprzedaży i wynikający z tego moment powstania obowiązku zapłaty, wyrażony jest przy każdym zamówieniu w sposób  wyraźny,  poprzez użyte sformułowanie wskazujące na powstanie obowiązku zapłaty po dokonaniu przez Klienta wskazanej czynności.
 2. Cena produktu widoczna na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Klient ponosi koszty dostawy, których wysokość wraz z ceną produktu przedstawiona zostanie Klientowi przed wyrażeniem przez niego woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Po złożeniu Zamówienia zawierającego akceptację obowiązku zapłaty, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i warunki Umowy oraz jednocześnie przyjmuje je do realizacji, przy czym w przypadku wyboru płatności przelewem wysyłka nastąpi dopiero po zaksięgowaniu płatności.

Koszty, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, Pocztex Express 24, transport specjalistyczny indywidualnie ustalany ze względu na cechy danego Towaru, odbiór osobisty.
 5. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 2 -5 dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny termin lub Sprzedawca ze względu na szczególny przypadek, przed upływem powyższego terminu, poinformował o niemożliwości terminowej dostawy.
 6. Początek biegu terminu dostawy liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku płatności na konto – od dnia uznania rachunku Sprzedawcy,
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  • przedpłata 100% wartości Zamówienia przed wysyłką Towaru,
  • pobranie przy odbiorze. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Klienta jest on zobowiązany wpłacić kierowcy transportu wymaganą kwotę przed wydaniem Towaru. Za osobę upoważnioną do odbioru Towaru uznaje się osobę wpłacającą wymaganą kwotę kierowcy transportu, bez potrzeby dostarczenia odrębnego upoważnienia.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek Sprzedawcy Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.

Rozpatrywania reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  • pisemnie na adres Tomi Katarzyna Lewandowska ul. Modra 34 Bezrzecze 71-220 Szczecin,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@budowlany.online,
  • osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa ul. Modra 34 Bezrzecze 71-220 Szczecin.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Tomi Katarzyna Lewandowska ul. Modra 34 Bezrzecze 71-220 Szczecin.
 7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • pisemnie na adres  Tomi Katarzyna Lewandowska ul. Modra 34 Bezrzecze 71-220 Szczecin,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@budowlany.online;
  • osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa ul. Modra 34 Bezrzecze 71-220 Szczecin.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, 
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Tomi Katarzyna Lewandowska ul. Modra 34 Bezrzecze 71-220 Szczecin.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  • jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  • konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu ( za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich), a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowania.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 6. Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1. Kodeksu Cywilnego.
 7. W przypadku ewentualnej niezgodności niniejszego regulaminu z postanowieniami Ustawy  o prawach konsumenta lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, pierwszeństwo mają regulacje prawne.